fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria

Zasady bezpieczeństwa finansowego

Do lipca 2018 r. obowiązywała w Fundacji ARTeria instrukcja określająca sposób wykonywania środków bezpieczeństwa finansowego, rejestracji transakcji, sposobu analizy i oceny ryzyka, przekazywania informacji o transakcjach do GIIF oraz przechowywania informacji, wstrzymania transakcji, blokady rachunku i zamrożeniu wartości majątkowych w celu zminimalizowania możliwości wykorzystania Fundacji ARTeria dla celów prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, a także wypełnienia przez Fundację obowiązków stawianych w tym zakresie przez obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawę z dnia 16 listopada 2002 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W myśl znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie 13 lipca 2018 r. Fundacja ARTeria nie jest „instytucją obowiązaną”, ponieważ nie spełnia żadnego z poniższych kryteriów:

  1. Fundacja ARTeria nie przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro (bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane)
  2. Fundacja ARTeria nie prowadzi działalności w zakresie gier losowych w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych (np. charytatywnych loterii fantowych)
  3. Fundacja ARTeria nie prowadzi działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o rachunkowości, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych to działalność gospodarcza wykonywana przez przedsiębiorców, nie dotyczy więc sytuacji kiedy organizacja świadczy innym organizacjom takie wsparcie nieodpłatnie lub w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego), nie świadczy usług tworzenia osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osoby prawnej, nie świadczy usług polegających na zapewnieniu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osoby prawnej.