fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria

Kontrole

4 września 2012 r. przedstawicielki Sekcji ds. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich będącego Instytucją Wdrażającą PO FIO 2012, zrealizowały wizytę monitorującą stanu realizacji projektu „Komunikatywność, kooperatywność, kreatywność” wdrażanego przez Fundację ARTeria w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2012/2013. Wizyta dotyczyła merytorycznego zakresu realizacji projektu.

5,6,7 grudnia 2012 r. – kontrola planowa realizacji projektu „Profesjonalne kadry mediów lokalnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL 8.1.1. w woj. śląskim). Kontrola dotyczyła prawidłowości i efektywności realizacji projektu, m.in. dokumentacji dotyczącej ścieżki audytu, zarządzania i personelu projektu, uczestników projektu, rozliczeń finansowych, postępu rzeczowego (stopnia wykonania rezultatów/produktów/zadań), zgodności realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi, realizacji obowiązków wynikających z przepisów o pomocy publicznej, stosowania odpowiednich procedur przy wyborze dostawców i wykonawców usług, działań informacyjnych, monitoringu, sprawozdawczości oraz sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.

12-16 kwietnia 2013 r. – kontrola Fundacji ARTeriajako płatnika składek od początku jej działalności przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z zakresie: prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS, zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Od X 2018 do XII 2019  – pełna kontrola realizacji międzynarodowego projektu ArtENprise – Supporting Artists and Cultural Organizations in developing Entrepreneurial Skills współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+, sektor ‘Cooperation for innovation and the exchange of good practices’, akcja ‘Strategic Partnerships’ [wartość projektu 214 989,00 euro, realizacja od  1.10.2016 r. do 30.09.2018 r.] realizowana przez Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), hiszpańską narodowa Agencję Programu Erasmus+. Partnerstwo w trakcie kontroli reprezentowała organizacja koordynująca realizację projektu Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Granada.

X- XI 2021 r. – pogłębiona kontrola w siedzibie beneficjenta w trakcie realizacji projektu ’Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries’ przeprowadzona przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Agencję Narodowa Programu Erasmus+. Kontrola obejmowała m.in: zgodność realizacji projektu z jego założeniami (w tym realizację zaplanowanych działań zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, dodatkowe działania, trudności), zgodność realizacji projektu z wytycznymi w zakresie finansowo-księgowym (w tym m.in. procedury zastosowane przez koordynatora i instytucje partnerskie przy realizacji projektu), dokumentacją potwierdzająca w ramach poszczególnych kategorii zgodnie z Warunkami Ogólnymi programu oraz płatności na rzecz instytucji partnerskich. Konkluzje: „Projekt został zrealizowany częściowo w warunkach pandemii covid 19, co spowodowało, że niektóre działania projektowe zostały zrealizowane w formie wirtualnej. Sytuacja ta nie wpłynęła jednak negatywnie na wyniki założeń projektu. Do kontroli beneficjent przedstawił wymaganą dokumentację, która potwierdziła faktyczność zrealizowanych działań. (…) Projekt zrealizowano zgodnie z zasadami Programu. Zastosowany przez beneficjenta sposób ewidencjonowania kosztów projektu jest prawidłowy i pozwala na weryfikację kosztów projektu. Nie stwierdzono kosztów nieuprawnionych. Mocne strony: dbałość koordynatora o postępowanie w zgodzie z wewnętrznymi procedurami, które są skrupulatnie opracowane. Słabe strony: nie stwierdzono”. Poziom wszystkich wykrytych nieprawidłowości został określony jako „niski – niezagrażający realizacji projektu”, a wszelkie działania naprawcze i uzupełnienia zostały zrealizowane do czasu zakończenia kontroli i sporządzenia raportu pokontrolnego. Podczas kontroli wystąpiły ograniczenia wynikające z pandemii covid-19. Z tego też powodu kontrola odbyła się on-line.